Kursy blended learningKursy blended learning

Kształcenie mieszane (ang. blended learning) to forma łącząca ze sobą zajęcia realizowane online i w „klasie”. obydwie formy tworzą logiczną, zintegrowaną całość.

Ogólne zasady zajęć blended learning są zdefiniowane w Zarządzeniu Rektora nr 69 w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowanych na platformie edukacyjnej UŁ Moodle.

Nauczyciel akademicki może włączyć do programu zajęć stacjonarnych części z nich realizowanych online wykorzystując różne formy interaktywności oraz zasoby pomocne w prowadzeniu zajęć (m.in. forum dyskusyjne, czat, wirtualny dziennik). Może publikować informacje organizacyjne (harmonogram, zasady zaliczenia), przyjmować i oceniać prace zaliczeniowe, komunikować się.

Nauczyciel akademicki planujący realizację e-kursu w formule blended learning zobowiązany jest do:

  • odbycia szkolenia z zakresu obsługi wykorzystywanej Platformy
  • uzyskania zgody Dziekana Wydziału na realizację kursu
  • wstawienia informacji o realizacji części zajęć w formule blended-learning do karty przedmiotu