System rachunkowości do zarządzania uczelnią publicznąSystem rachunkowości do zarządzania uczelnią publiczną

Kierownik studiów
dr Jacek Kalinowski
e-mail: jacek.kalinowski@finansus.pl
tel.: 42 635 62 75

Sekretariat studiów
Marta Jasińska
Wydział Zarządzania UŁ
Matejki 22/26, 90-237 Łódź, p. 124
tel. 42 635 62 57
e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

Cele kształcenia

Przekazanie wiedzy z zakresu:

 • podstaw zarządzania uczelniami publicznymi, zarządzania pracą w zespole oraz zarządzania projektami
 • uwarunkowań prawnych funkcjonowania uczelni publicznych
 • zasad funkcjonowania gospodarki finansowej uczelni publicznych
 • obowiązków podatkowych uczelni publicznych, w tym w szczególności w obszarze podatku VAT, CIT, PIT
 • podsystemu rachunkowości finansowej w uczelni publicznej, w tym zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych w zakresie:
  • majątku trwałego,
  • rozrachunków (np. z tytułu sprzedaży usług edukacyjnych, z tytułu dostaw, publicznoprawne, rozrachunki w walutach obcych, z pracownikami, itd.)
  • gospodarki pieniężnej uczelni publicznych
  • funduszy podstawowych oraz funduszy specjalnych (ZFŚS, FPMSiD)
  • źródeł finansowania,
  • ujmowania i rozliczania przychodów i kosztów działalności dydaktycznej, badawczej
   i organizacyjnej, w tym w szczególności: krąg kosztowy, obroty wewnętrzne, wewnętrzne ceny transferowe
  • kalkulacji kosztu wytworzenia produktów (książek, periodyków, itp.)
  • zasad ewidencji i rozliczania kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń
 • podsystemu rachunkowości zarządczej w uczelni publicznej, w tym w szczególności:
  • istoty podejścia projektowego do zarządzania działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni,
  • zasad klasyfikacji, ewidencji oraz rozliczania kosztów i przychodów według kryteriów: rodzajowego, podmiotowego (według podmiotów wewnętrznych uczelni) oraz przedmiotowego (według poszczególnych projektów realizowanych przez uczelnię)
  • zasady odpowiedzialności za przychody, koszty i wyniki w podmiotach wewnętrznych uczelni,
  • procedur rozliczania kosztów świadczeń wewnętrznych, w tym w szczególności procesu utrzymania infrastruktury uczelni (budynków, budowli i ich wyposażenia), procesu działalności pomocniczej uczelni (np. działu transportu, działu energetycznego, itd.) oraz podmiotów realizujących procesy podstawowe
   (np. dziekanaty, instytuty, katedry, itd.)
  • systemu wewnętrznych cen transferowych
  • zasady kalkulacji kosztów projektów dydaktycznych i badawczych realizowanych przez uczelnię
  • zasad budżetowania przychodów i kosztów uczelni oraz realizowanych w niej projektów długoterminowych
  • zasad kontroli wykonania budżetu i analizy odchyleń
  • wieloblokowego i wielostopniowego rachunku kosztów, przychodów i wyników
 • zasad sporządzania sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań zewnętrznych specyficznych dla uczelni publicznej
 • zasad sporządzania raportów wewnętrznych dla potrzeb zarządzania uczelnią (wydziałowe plany rzeczowo finansowe, karty projektu, itd.)
 • wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających system informacyjny rachunkowości, w szczególności zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel.

 

Adresaci studiów

Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników działów kwestury, w szczególności: działów księgowości, działów finansowych, działów płac, działów ds. zarządzania majątkiem trwałym uczelni publicznych, oraz innych działów o podobnym zakresie prac.

 

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się zasadniczo co dwa tygodnie, w piątki i soboty.

 

Program studiów

Lp Nazwa przedmiotu Forma zajęć Rodzaj zaliczenia Godziny zajęć ECTS
SEMESTR  I i II
1 Podstawy zarządzania Wykład (konwersatorium) zakończony zaliczeniem zaliczenie na ocenę  16 2
2 Podstawy prawne funkcjonowania uczelni publicznej Wykład (konwersatorium) zakończony egzaminem zaliczenie na ocenę  16 2
3 Prawo podatkowe Wykład (konwersatorium) zakończony egzaminem egzamin  16 3
4 Podstawy rachunkowości finansowej Wykład (konwersatorium) zakończony egzaminem egzamin  44 13
5 Podstawy rachunkowości finansowej Ćwiczenia zaliczenie na ocenę  20
6 Podstawy rachunkowości finansowej Laboratorium zaliczenie na ocenę  8
7 Podstawy rachunkowości zarządczej Wykład (konwersatorium) zakończony zaliczeniem zaliczenie na ocenę  32 9
8 Podstawy rachunkowości zarządczej Laboratorium zaliczenie na ocenę  20
9 Wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających system informacyjny rachunkowości Laboratorium zaliczenie na ocenę  16 4
10 Praca końcowa 5
  Suma  188 38

 

Świadectwo

Po osiągnięciu wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia słuchacze otrzymują świadectwo (z godłem państwowym) Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia. Aplikując o przyjęcie na studia kandydaci zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu studiów wymaganych dokumentów:

Dodatkowo do pobrania

Rekrutacja trwa do 30 września. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy oraz terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

Koszt studiów

Koszt uczestnictwa w studiach wynosi 5 900 zł płatne jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć lub w dwóch semestralnych ratach

(+ 30 zł z tytułu wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych).