Wykładowcy

Ewelina Zarzycka

Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ. Od 2015 do 2018 roku była kierownikiem Programu MBA w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania UŁ. Od 2002 do 2006 pracowała na stanowisku Kontrolera Fabryki w firmie Indesit Company Polska Sp. z o.o. Od 2006 do 2009 pełniła funkcję Kierownika Finansowego Obszaru Industrialnego w Polsce w firmie Indesit Company Polska Sp. z o.o.

Jest wykładowcą na studiach podyplomowych organizowanych przez Katedrę Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ oraz kursach menadżerskich MBA organizowanych przez Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania UŁ Prowadzi szkolenia z zakresu rachunku kosztów i budżetowania dla pracowników oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw z różnych branży, a także kursy przygotowujące do egzaminów ACCA.

Obszarem jej zainteresowań jest wdrażanie nowoczesnych metod i narzędzi rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Autorka publikacji z zakresu budżetowania, rachunku kosztów oraz lean accounting, a także wykorzystania systemów ERP w rachunkowości zarządczej. Członek European Accounting Association. Członek ACCA.

Michał Wiatr

Doktor, adiunkt w Zakładzie Rachunkowości Finansowej w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2012 r. na podstawie rozprawy Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej – propozycja modelu. W swoich badaniach naukowych i w działalności doradczej koncentruje się na zagadnieniach rachunkowości przepływów pieniężnych, szeroko rozumianej problematyce rachunkowości kreatywnej, sposobach eliminowania jej wpływu i jej interakcjach w kontekście potrzeb inwestora oraz wyzwań współczesnej sprawozdawczości finansowej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu sprawozdawczości przepływów pieniężnych, auditingu, rachunkowości finansowej, wyceny przedsiębiorstw. Współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi, consultingowymi i audytorskimi w Polsce. Specjalista w zakresie badań i analizy sprawozdań finansowych, organizacji systemu rachunkowości, zarządzania finansami, doradztwa transakcyjnego, analiz due diligence. Konsultant firm doradczych, współtwórca projektów z rachunkowości finansowej i zarządczej dla wielu polskich przedsiębiorstw. Uczestnik projektów wdrażania z zakresów systemów rachunkowości zarządczej i finansowej dla uczelni wyższej, opracowywania polityki rachunkowości, systemów finansowo-księgowych, systemów podatkowych oraz programów restrukturyzacyjnych dla polskich przedsiębiorstw.

Radosław Ignatowski

Prof. nadzw. UŁ dr hab., kieruje Zakładem Rachunkowości Międzynarodowej w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Ośrodkiem Międzynarodowych Studiów Rachunkowości na tej uczelni. Specjalizuje się w problematyce harmonizacji i standaryzacji zasad sprawozdawczości finansowej w wymiarze globalnym, zmian ustrojowych podmiotów gospodarczych (połączenia, podziały i przekształcenia) rozpatrywanych z perspektywy rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych i im podobnych związków gospodarczych. Jest uznanym ekspertem w tych obszarach, od wielu lat ściśle współpracującym z praktyką gospodarczą i organizacjami środowiskowymi. Od 2002 r. jest członkiem polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości, wydającego Krajowe Standardy Rachunkowości. Stale współpracuje z IASB, organizacją wydającą MSSF oraz europejskimi organizacjami, odpowiedzialnymi za rozwój regulacji rachunkowości: KE i EFRAG. Był członkiem zespołu doradczego Banku Światowego w rozwoju profesji i edukacji rachunkowości w krajach bloku wschodniego. Od 2016 r. jest członkiem Komisji Nadzoru Audytowego. Jako samodzielny autor opublikował kilka monografii, blisko 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jest współautorem wielu opracowań zespołowych, w tym podręczników i skryptów, przeznaczonych dla studentów i praktyków, w tym dla biegłych rewidentów w ramach ich corocznych, obligatoryjnych szkoleń, dotyczących głównie MSSF. Jest autorem m.in. monografii Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne (2 tomy), ODDK, Gdańsk 2012–2013 oraz we współautorstwie podręcznik Zaawansowana rachunkowość finansowa. Problemy i zadania, Wydanie drugie, CCiAE, Łódź 2018, będąc jego redaktorem naukowym. Godną polecenia pozycją wydawniczą jest pozycja porównująca polskie zasady rachunkowości z MSSF: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości, Rachunkowość, Warszawa 2015, napisana m.in. we współautorstwie współpracowników: M. Frendzla i P. Kabalskiego. Ma bogate doświadczenie w szkoleniach praktycznych z zakresu MSSF, mi.in. dla spółek giełdowych (np. PKN Orlen, PZU, mBank) i innych jednostek (np. PŻM, GUS, KNF), organizowanych m.in. przez renomowane firmy szkoleniowe (jak MDDP Akademia Biznesu, IRiP, BDO), SKwP, PIBR, inne. Jest autorem wielu ekspertyz i opinii prawnych z zakresu stosowania MSSF, sporządzanych głównie dla spółek giełdowych, np. EuCO, Mex Polska, M Food. Przed członkostwem w Komisji Nadzoru Audytowego (od 2016 r.) współpracował także z wieloma firmami audytorskimi, m.in. w zakresie oceny stosowania MSSF przez ich klientów.

Przemysław Kabalski

Dr hab. Przemysław Kabalski jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Na Wydziale Zarządzania UŁ od 22 lat uczy rachunkowości i prowadzi badania w tej dziedzinie. Specjalizuje się w MSSF/MSR.

Agnieszka Wencel
Schowana treść
Tomasz Wnuk-Pel

Dr hab. Tomasz Wnuk-Pel jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, jest również Affiliate Professor na Linnaeus University w Växjö w Szwecji oraz Visiting Professor na uniwersytetach w Chinach, Francji, na Litwie, w Niemczech, Szwecji, Tajlandii, Tajwanie i Włoszech.

Wiceprezes Zarządu w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 1990 roku specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu; autor i współautor projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych, kierował projektami między innymi w: Browar Namysłów Sp. z o. o., BZPG Stomil SA Bydgoszcz, GK PSE Operator SA, Lumag Sp. z o.o., PartnerTech Sieradz Sp. z o.o., PPHU Voight Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Cukiernicze „Jutrzenka” S.A. (obecnie Jutrzenka Colian Sp. z o.o.), TBM Snacks Tomasz Miśkiewicz, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Vicoria S.A., ZPW Trzuskawica SA Sitkówka Nowiny.

Autor wielu zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej dla polskich i zagranicznych firm.

Dr hab. Tomasz Wnuk-Pel jest autorem licznych artykułów i książek dla praktyków, m.in.: (1) Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing & Management, 2006; (2) Controlling kosztów, 2017; (3) Controlling operacyjny, 2017; (4) Controlling strategiczny, 2017 i wielu innych.

Uczestniczył w wielu konferencjach światowych, m.in.: European Accounting Association Annual Conferences, World Congresses of Accounting Researchers and Educators, Asia-Pacific Management Accounting Conferences, Annual Conferences on Management Accounting Research i wielu innych.

Ponadto jest członkiem European Accounting Association oraz Senior Board Member w Asia-Pacific Management Accounting Association.

Szymon Byczko

Profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, prawie ubezpieczeń gospodarczych i prawie własności przemysłowej.

Brał udział w realizacji programu BIOS, dotyczącego komercjalizacji technologii przez uczelnie i zwiększenia innowacyjności gospodarki. Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Współpracował z Krajową Radą Notarialną w zakresie prowadzenia spraw przed Trybunałem Konstytucyjnym. Autor licznych publikacji z obszaru prawa ubezpieczeń i prawa własności przemysłowej.

Jakub Marszałek

Doktor habilitowany ekonomii w dyscyplinie finansów, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2003 roku pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego posiadający bogate doświadczenie z zakresu doradztwa biznesowego i komercjalizacji innowacji. Wieloletni współpracownik WYG PSDB, Centrum Innowacji – Akceleratora Technologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Mazowieckiej Akademii Firm Rodzinnych Politechniki Warszawskiej. Autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rynków kapitałowych i zarządzania rozwojem firmy. Współautor kilkunastu ekspertyz z zakresu finansów i analizy gospodarczej przygotowanych dla potrzeb inkubatorów przedsiębiorczości, jednostek samorządowych i ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej.

Jan Michalak

Doktor, od 2006 r. pracuje jako adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze i praktyczne obejmują: modele biznesu i ich wpływ na rachunkowość zarządczą oraz wycenę przedsiębiorstw, jakość informacji w rachunkowości zarządczej i finansowej, pomiar i raportowanie dokonań (performance measurement and reporting) oraz sprawozdawczość finansową oraz raporty zintegrowane. Jest recenzentem w czasopismach Journal of Business Models oraz Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Rady Naukowej SKwP. Współpracuje z Business Design Center funkcjonującym na Uniwersytetcie w Aalborg w Danii. Prowadził wykłady na Uniwersytetach w Kownie (Litwa), Linneusza (Szwecja), Kilonii (Niemcy) i Aalborgu (Dania). Realizował i realizuje projekty badawcze finansowane ze środków UE i NCN.

Jan Michalak jest autorem lub współautorem ponad pięćdziesięciu artykułów, w tym w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i kilku książek z zakresu rachunkowości. Jest doświadczonym wykładowcą, trenerem, controllerem i konsultantem. Pracował w firmach: BZ WBK, Bosch Siemens Hausgeraete, Strabag AG, Bauku Polska, Makolab SA. Jest współautorem wdrożonych koncepcji biznesowych z zakresu rachunkowości zarządczej – rachunek kosztów, systemy KPI, wielowymiarowe raporty rentowności, strategiczna karta wyników w przedsiębiorstwach branży: budowlanej, odzieżowej, energetycznej, motoryzacyjnej, badawczej, chemicznej, piwowarskiej, spożywczej, farmaceutycznej, koksowniczej, elektronicznej, elektrotechnicznej, wydobywczej, wydawniczej, bankowej. Realizował projekty ww. zakresie m.in. dla: Maxer, Bakalland, Jutrzenka (obecnie Colian), PVP, Bank Spółczielczy Rzemiosła, Koksownia Viktoria SA i jej spółek zależnych,  PKP Energetyka SA, Browar Namysłów, ZPW Trzuskawica, Redan, Nemak, Instytut Medycyny Pracy, Partnertech, Polfa Pabianice, Voigt, PWP.

Brał udział w konsultacjach nad Global Management Accounting Practices opracowanymi przez CIMA. W latach 2004–2013 był członkiem zespołu ds. wdrażania komputerowego systemu informacyjnego dla zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. Od roku 2013 pełni funkcję specjalisty w Centrum Jakości Badań Naukowych Knowbase na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest członkiem European Accounting Association.

Przemysław Czajor

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Zarządzania. Jego zainteresowania naukowe dotyczą takich obszarów, jak międzynarodowe regulacje rachunkowości, instrumenty finansowe, strategiczna rachunkowość zarządcza. Od wielu lat współpracuje z praktyką gospodarczą przy projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej oraz jako trener na szkoleniach otwartych i zamkniętych (W ramach szkoleń z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz rachunkowości instrumentów finansowych prowadził szkolenia zamknięte m.in. dla: Alstom, KGHM, Mazars Auditors, Powszechny Dom Kredytowy, Narodowy Bank Polski oraz w ramach obligatoryjnych szkoleń dla biegłych rewidentów).

W ramach projektów dotyczących opracowania i wdrożenia polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, systemu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej uczestniczył jako współautor projektów dla m.in.: Elektrownia Bełchatów, Grupa Energetyczna BOT, Elektrownia Kozienice, Południowy Koncern Energetyczny (obecnie Grupa Tauron), BZPG Stomil, Energa Obsługa i Sprzedaż, PKP Energetyka, PKP Cargo, Telekomunikacja Polska, Południowy Koncern Węglowy. Był również członkiem zespołu ds. opracowania projektu „Kompleksowego systemu informacyjnego dla zarządzania UŁ”.

Ekspert Banku Światowego w latach 2015-2017 przy opracowaniu projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”.

Współpracuje również z praktyką gospodarczą na potrzeby postępowań sądowych i toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą (pełnił m.in. rolę pełnomocnika Urzędu Miasta St. Warszawa w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz funkcję biegłego w postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów z terenu Miasta Krakowa – 2014 rok).

Autor 3 książek i kilkudziesięciu artykułów oraz współautor kolejnych 12 książek i kilkunastu artykułów .