Organizacja studiów

CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia obejmują 272 godzin zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym 2-3 razy w miesiącu, w weekendy (w piątki w godz.  16.45-20.00, soboty w godz. 8.45-15.45 i wybrane niedziele od 8.45-15.45), w gmachu Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 (3 przystanki tramwajowe od Dworców PKP i PKS Łódź Fabryczna).

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra) bez względu na typ uczelni i kierunek studiów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

Dodatkowo do pobrania

Dokumenty należy składać  w sekretariacie studiów podyplomowych, p. 114, tel. 42 635 62 57, e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl na Wydziale Zarządzania UŁ, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Szanowni Państwo, w związku z brakiem możliwości osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w budynku Wydziału Zarządzania wynikającego z sytuacji epidemicznej w kraju, prosimy o ich przesłanie tradycyjną pocztą listem poleconym na dane sekretariatu odpowiedzialnego za obsługę danego kierunku

CZESNE

Czesne za całe studia wynosi 9500 zł z możliwością wpłaty w dwóch równych semestralnych ratach. Opłaty wnoszone są na indywidualne konta słuchaczy podane przez Organizatora w procesie rekrutacji.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest wniesienie obowiązkowych opłat, zdanie egzaminów oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń. Egzaminy i zaliczenia odbywają się bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych przedmiotów (nie ma wyznaczonej sesji egzaminacyjnej).

 

W dniu zakończenia studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Postgraduate Studies in Finance and Accounting.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Dla optymalizacji procesu kształcenia podczas zajęć na studiach podyplomowych  stosujemy różnorodne metody pracy np.:

  • wykłady i ćwiczenia
  • CASE STUDY
  • warsztaty
  • wymiana doświadczeń
  • dyskusje.

Zapewniamy naszym Słuchaczom wysokiej jakości materiały dydaktyczne (w wersji elektronicznej), z których mogą korzystać podczas zajęć i które stanowią bazę realizacji programu studiów. Słuchacze otrzymują również najnowsze pozycje książkowe, które umożliwiają utrwalenie i rozszerzenie wiedzy przekazywanej podczas zajęć.

Dbając o jakość kształcenia prowadzimy stały monitoring jego poziomu merytorycznego i formy.